Catégories
Luttes en Europe

List od stowarzyszenia Wikijustice do Andrzeja Golimonta, prezesa Spolki Z.o.o « Szpital Praski » w sprawie lamania praw czlowieka pani Alicji Tysiac w jego placowce

Lettre de Wikijustice à Andrzej Golimont, PDG de l’entreprise privée « Hôpital Praski » au sujet des violations des droits humains de Madame Alicja Tysiac dans son établissement

L’hôpital Praski de la « Transmutation Divine » (Przemienia Panskiego) ne donne toujours pas avec certitude à Alicja Tysiac les antibiotiques promis. Voici la lettre que Wikijustice Julian Assange a envoyé à Andrzej Golimont, homme d’affaires et propriétaire de cette entreprise privée. Cet établissement privé n’a pas de service de maladies infectieuses, ni de pneumologie. Il est scandaleux qu’ils fassent croire aux citoyens qu’il a les compétences pour de soigner des pneumonies ou des malades Covid avec des complications, alors que sur sa page Facebook M. Golimont se targue d’avoir obtenu du gouvernement polonais il y  a un mois « l’exclusivité du secteur covid » comme s’il s’agissait d’un marché à prendre! Nous comprenons qu’une entreprise privée ne peut pas être efficace dans les VRAIS soins qui consistent à vraiment soigner les gens! Nous appelons  donc à ce que M.Andrzej Golimont transfert, à ses frais, Alicja Tysiac dans un vrai hôpital public doté d’un vrais services de soins pour sa pneumonie!

Appel au secours d’Alicja Tysiac qui m’a écrit qu’ils veulent la tuer dans l’hôpital

Spolka Z.o. o pana Andrzeja Golimonta, pod nazwa « Szpital Praski » nie ma kompetencji by leczyc ludzi chorych na powiklane zapalenie pluc ani na covid 19! Nie ma nawet oddzialu choro oddechowych ani chorob zakaznych! Apelujemy by Pan Golimont jak najszybciej przeniosl Alicje Tysiac na wyspecjalizowany oddzial Szpitala Publicznego!

Apel o pomoc Alicji Tysiac wyraznie mowiacy ze boi sie ze ja zabija w szpitalu praskim

Paryż, dnia 1 grudnia 2021

Stowarzyszenie Wikijustice Julian Assange WJJA; 2 rue Frédéric Schneider; 75018 Paris; Francja

Pan Andrzej Golimont

Prezes Zarzadu

Szpitala Praskiego im. Przemienienia Panskiego Spółka Z.o.o

Aleja Solidarnosci 67

03 -401 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Jesteśmy Stowarzyszeniem Obrony Praw Człowieka « Wikijustice Julian Assange » zerejestrowanym według prawa francuskiego przez Prefektura Paryska pod numerem N°W751254170

W poniedziałek 29 listopada 2021 otrzymaliśmy prośbę o pomoc od Pani Alicji Tysiąc. Alicja Tysiac jest obecnie pacjentką w Szpitalu Praskim im Przemienienia Pańskiego którego jest Pan Prezesem Zarzadu.

Pani Alicja Tysiąc była leczona na Oddziale Wewnętrznym, 1 grudnia została przeniesiona na oddział R4. Pani Alicja Tysiąc prosi o naszą pomoc mowiąc nam że jest źle traktowana przez pracowników szpitala i że nie ma pewności czy jest wlaściwie leczona, zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i standartami medycyny, tak jak to zapewnia w Polsce artykuł 68 Polskiej Konstytucji : 1. « Każdy ma prawo do ochrony zdrowia » oraz 2. « Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku ». Pani Alicja Tysiąc jest osobą niepełnosprawną.

Pani Alicja Tysiąc poinformowała nasz stowarzyszenie, że :

 1. Nie są jej dostarczone informacje dotyczące leczenia, lekarze i pięlegniarki nie powiedzieli jej jakie leki jej podają, i w jakiej dawce. 1 grudnia rano nie otrzymała żadnego leku.
 2. Podano jej informacje, że jej choroba jest powikłaniem po « Kowidzie19 » czyli zapaleniem płuc, ale nie powiedziano jej jak lekarze zamierzają leczyć to zapalenie płuc.
 3. Nie podano jej witaminy C i D, oligoelementów, ani żadnych innych środków wzmacniających
 4. Kilkakrotnie nie podano jej posiłku (29 wieczorem, 30 wieczorem, 1 grudnia w południe). Wielkokrotnie pielęgniarki nie podały jej wody do picia pomimo że o nią prosiła
 5. Lekarze nie chcą udzielić informacji o jej stanie zdrowia jej córce Patrycji Tysiąc zasłaniając się brakiem upoważnienia. Alicja Tysiąc takie upoważnienie napisała
 6. Corki Alicji Tysiąc dzwonią codziennie do szpitala, ale są zbywane przez pracowników którzy twierdzą, że są« zbyt zajęci » by odpowiedzieć.
 7. Pani Alicja Tysiac jest ciągle zamknięta w izolacji choć chciałaby nie być sama w pokoju.
 8. Odmawia się odwiedzin córkom Alicji Tysiąc zaslaniając się rzekomą możliwoscią zakażenia kowid19 chociaż od 12 listopada, początku choroby, upłyneły 3 tygodnie i okres kwarantanny jest zakończony dla Alicji Tysiąc i jej rodziny.
 9. Wczoraj córka Alicji Tysiąc przyniosła jej ubrania i witaminy. Jednak pracownicy szpitala nie chcieli oddać Alicji Tysiąc jej rzeczy, twierdząc że nie ma miejsca w pokoju na ubrania oraz odmawiając podania jej własnych witamin. Zabranie Alicji Tysiac jej własnych rzeczy mozna uznać za kradzież prywatnego mienia w pańskim szpitalu.
 10. Wczoraj pracownicy nie pomogli Pani Alicji Tysiac umyć się i zmienić ubranie, choć o tę pomoc prosiła. Została pozostawiona cala noc w brudnym i mokrym ubraniu i pościeli. Było jej także zimno.

Jako stowarzyszenie obrony Praw Człowieka stwierdzamy że prawa pani Alicji Tysiąc zostały pogławcone w szpitalu za którego pracę Pan odpowiada. Zostały złamane szereg praw zapewnionych przez Konstytucję RP, Kartę Praw Pacjenta, Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka, Miedzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Godnośćci Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny oraz Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania Tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Zostala złamana Konstytucja Polski : artykuł 30 (« Przyrodzona i niezbywalna godność Człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka », artykuł 31 («1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej »), artykul 32 (« Wszyscy są równi wobec prawa »), artykuł 38 (« Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu czlowiekowi prawną ochronę życia »), artykuł 40 (« Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu »), artykuł 41 « każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą ».

Utrzymywanie osoby w zamknięciu i izolacji pod pretekstem choroby, uniemożliwiając jej kontakt z bliskimi i nie udzielając informacji o jej stanie zdrowia jej ani jej bliskim, jest bezprawnym więzieniem człowieka oraz poddawaniem go torturom i poniżającemu traktowaniu oraz deptaniem jego godności.

Zabieranie rzeczy osbistych przez pracowników szpitala może być uważane za kradzież i stosowanie tortur.

Nie podanie posiłku, leków, wody, nie udzielenia pomocy w hiegienie osobistej pacjentowi w szpitalu jest równoznaczne ze stosowaniem tortur. Nie przeprowadzenie wlaściwiej diagnozy, nie podanie własciwych leków zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny jest równoznaczne z odmową udzieleniem pomocy osobie w śmiertelnym niebezpieczeństwie a wiec równozanczne z probą zabójstwa.

Nie udzielenie informacji o stanie zdrowia, o diagnozie i przeprowadzonym leczeniu osobie chorej oraz jej bliskim jest pogwałceniem Karty Praw Pacjenta :

Artykuł 1

« 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: ą

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

 4. Lekarz/pielęgniarka może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza/pielęgniarki, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne.

 5. Żądanie pacjenta oraz jego odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej ».

Artykuł 2

 1. « Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia ».

Artykuł 3

« Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych ».

Artykul 4

 1. « Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. »

Artykuł 10

« Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w §4. »

Artykuł 14

 1. « Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. »

Artykuł 15

« Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. »

Artykuł 17

« Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych“ »

Artykuł 19

« Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta »

Artykuł 23

« Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. »

W przypadku złego traktowania Pani Alicji Tysiac w szpitalu pod Pana nadzorem została także złamana Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka : Artykuł 1 (« Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. »), artykuł 3 (Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby »), oraz artykuł 5 (« Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniazający »).

Został także złamany Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, artykuł 6 . « Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia ») ; artykuł 7, (« Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szczególności nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym »), artykuł 9 («  Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę »).

Została złamana także Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny z 1997 roku, w szczególności :

« Artykuł 1

« Strony niniejszej Konwencji chronią godność i tożsamość istoty ludzkiej i gwarantują każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny »

Artyku 3

« Uwzględniając potrzeby zdrowotne oraz dostępne środki, Strony podejmą w ramach swoich właściwości, stosowne działania w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej o właściwej jakości. »

Artykuł 4

« Jakakolwiek interwencja w dziedzinie zdrowia, w tym badania naukowe, musi być przeprowadzona przy poszanowaniu norm i obowiązków wynikających z zasad postępowania zawodowego, jak również reguł postępowania, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku ».

Artykuł 5

« Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. »

Artykul 10

 « Każdy ma prawo zapoznania się z wszelkimi informacjami zebranymi o jego zdrowiu » ».

Została także złamana Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania Tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania, w szczególności zostały złamane :

Artykuł 1

« 1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie « tortury » oznacza każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo ».

Przypominamy takze Panu odpowiedzialność funkcjonariuszy państwa w zabopieganiu torturom zgodnie z artykułem 16 :

« 1. Każde Państwo Strona zobowiązuje się do zapobiegania na całym terytorium podlegającym jego jurysdykcji stosowania innych aktów okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, nie określonych w definicji tortur zawartej w artykule 1, gdy akty takie dokonywane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym, na skutek ich polecenia lub za ich wyraźną lub milczącą zgodą.

W szczególności zobowiązania zawarte w artykułach 10, 11, 12 i 13 stosowane są z zastąpieniem wzmianki o torturze wzmiankami o innych formach okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ».

W zwiazku z tym, prosimy aby Pan jako Dyrektor zobowiazął pracowników Szpitala Praskiego do natychmiastowj zmiany postępowania wobec Pani Alicji Tysiac, do respektowania jej Praw jako człowieka, obywatela i pacjentke i do rozpoczęnia wlaściwego leczenia jej. Prosimy także o poszanowanie Praw Człowieka wszystkich innych pacjentów w Szpitalu Praskim. W przypadku łamania praw innych pacjentów w szpitalu Praskim będziemy także interweniować w ich sprawie.

Prosimy o wysłanie nam informacji pisemnej jaka była diagnoza choroby którą przechodzi Pani Alicja Tysiąc, zwłaszcza następującej informacji :

 • Jeśli była chora na Covid19 przesłanie dowodu że miała tę chorobę
 • Informacji jakie powikłania wynikły z choroby Covid19 jesli przechodziła tę chorobę. Prosimy o dokładny opis tych powiklań.
 • Informacji jakie leczenie zostało zastosowane od przyjęcia Alicji Tysiąc do szpitakla Praskiego aby zapobiec powikłaniom po chorobie Covid19, jeśli taką chorobę przechodziła
 • Jaki jest stan obecny Pani Alicji Tysiąc i jaka terapia jest stosowana obecnie.

Prosimy niezwłocznie o umożliwienie córkom Pani Tysiac zlożenia wizyty matce, tak jak przewiduje prawo pacjenta zwarte w Karcie Praw Pacjenta. Jeśli choroba ktorą przechodziła Pani Alicja Tysiac była Covid19, kwarantanna została zakończona i córki Alicji Tysiac mają prawo odwiedzić ją.

Jeśli Pani Alicja Tysiąc chciałaby opuścić szpital, prosimy o umożliwienie jej tego.

W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do złożenia na prokuraturze zawiadomienia o przestepstwie które jest w trakcie dokonania w Szpitalu Praskim Przemienienia Panskiego.

Załączam informacje o międzynarodowym standarcie leczenia choroby wywołanej przez SARS-Cov2, (Covid19) zgodnie z najnowszymi osiągnieciami medycyny.

https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/

Łączę wyrazy szacunku

Monika Karbowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wikijustice Julian Assange WJJA

WJJA  
Sans liberté d’informer, toute autre forme de liberté est illusoire

WikiJustice Julian Assange

W751254170

2 Rue Frédéric Schneider
75018 Paris

Pobierz plik PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *